Vi phạm hợp đồng có được trả bhxh

Câu hỏi:

Em chào luật sư: do công ty ko trả lương đúng hẹn và ko đóng bảo bảo hiểm

cho e nên em đơn phương nghỉ việc. Bây giờ xuống công ty thì công ty không
thanh toán lương và chốt sổ bảo hiểm cho em. Cho e hỏi bây giờ em phải
làm sao ạ và công ty nói kiện em vì e đơn phương chấm dứt hợp đồng . Em
cảm ơn.

Trả lời:

Theo như thông tin của bạn, bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao
động với công ty, và theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động
năm 2012 bạn có quyền chấm dứt hợp đồng lao động:
“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp
đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn
dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời
hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không
được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã
thỏa thuận trong hợp đồng lao động;
c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;
d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực
hiện hợp đồng lao động;
đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ
nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;
e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh có thẩm quyền;
g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với
người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư
thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa
vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả
năng lao động chưa được hồi phục.”
Như vậy, theo thông tin của bạn, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp
đồng lao động bởi theo điểm b khoản 1 Điều 37 Bộ luật lao động năm 2012
nếu công ty đã không trả lương đúng thời hạn cho bạn theo thỏa thuận trong
hợp đồng lao động. Tuy nhiên, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
với người sử dụng lao động, bạn phải báo cho người sử dụng lao động trước
một thời hạn nhất định được quy định tại khoản 2, 3 Điều 37 Bộ luật lao
động năm 2012 như sau:
“Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1
Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:
a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b,
c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03
ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công
việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại
điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;
c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo
trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại
Điều 156 của Bộ luật này.
3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn
có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho
người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định
tại Điều 156 của Bộ luật này.”
Như vậy, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc do người sử dụng lao
động không trả lương đúng thời hạn thì bạn phải thông báo cho người sử
dụng lao động ít nhất trước 3 ngày làm việc. Nếu bạn vi phạm quy định về
thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một
khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày
không báo trước theo quy định tại khoản 2 Điều 43
Như vậy nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì công ty đã trả
lương không đúng thời hạn và có thể chứng minh được thì việc đó đúng với
quy định của pháp luật. Nếu bạn có vi phạm về thời hạn thì bạn sẽ phải bồi
thường như trên.

Tham khảo thêm luật bhxh tại: https://luatnqh.vn/tu-van-luat-bao-hiem-xa-hoi-truc-tuyen/

Giải đáp mọi thắc mắc về luật pháp: https://luatnqh.vn/

No Responses

Write a response